Update 17-03-2020

Bij ons kantoor komen veel vragen binnen over het Coronavirus. Hieronder zetten de veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden voor je op een rij. Samenwerken en verbinden is juist in deze tijd van belang.

Wat zijn de voorwaarden om werktijdverkorting aan te vragen?
Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Hoe moet je werktijdverkorting onderbouwen?
Je moet goed uitleggen dat je onvoldoende werk hebt vanwege het Coronavirus. Doe dit niet te kort, want dat kan de procedure vertragen.

Kan werktijdverkorting als de omzet daalt, maar het werk niet verminderd?
Nee

Is omzet niet relevant dan?
Jawel: aan de hand van omzetdaling (bijvoorbeeld annuleringen wegens het Coronavirus), kun je uitleggen dat er minder werk is.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen als 20% van het personeel ziek is, of preventief niet mag komen werken?
Nee, hiervoor biedt de regeling geen oplossing.

Voor welke werknemers kan ik werktijdverkorting aanvragen?
Je kunt alleen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Het geldt dus niet voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. Ook voor een zieke werknemer kun je geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt je werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn/haar tijdelijke WW-uitkering door.

Hoe gaat het in zijn werk met de flexibele contracten?

  • Oproepkrachten: Een al gedane oproep moet worden doorbetaald. Daarnaast kan het wettelijk rechtsvermoeden gelden: doorbetaling van de in de voorgaande drie maanden gemiddeld gewerkte uren.
  • Min-max contract: Het minimaal aantal uren conform contract moet worden doorbetaald.
  • Jaaruren-norm: Recht op het vaste periodieke salaris.
  • Uitzendkracht: Er kan direct worden beëindigd als er een uitzendbeding geldt. Zo niet, dan heeft de uitzendkracht meer rechten. Controleer de uitzend-cao en het uitzendcontract.
  • Detachering: Het contract tussen de uitlener en de gedetacheerde bepaalt de rechten.
  • Freelance/ZZP: Uitgangspunt is dat de opdrachtgever de relatie altijd per direct kan beëindigen. Controleer wel de aangegane overeenkomst: mogelijk staat daar een opzegtermijn in. Wanneer de opdracht al is aangegaan voor bepaalde tijd, kan het zijn dat in het contract tussentijdse opzegging is uitgesloten. Ook kan zonder contract, op grond van de redelijkheid, een opzegtermijn gelden of enige compensatie bij een erg abrupte beëindiging.

Wat werkt het met het aanbod van vaste uren voor oproepkrachten (conform WAB)?
Als je als werkgever een urenaanbod hebt gedaan en de werknemer heeft dat geweigerd, dan is dat het risico van de werknemer. De werkgever kan nu de 0 uur aanhouden en de werknemer zal zelf WW aan moeten vragen (het is dan wel van belang dat de werknemer WW-rechten heeft opgebouwd).

Kan voor de ene functie wel werktijdverkorting worden aangevraagd en voor de andere niet?
Ja, het is van belang goed te kijken in welke functies het werk vermindert. Na afgifte van de vergunning kunnen geen werknemers meer worden toegevoegd. Dat kan pas weer bij verlenging.

Voor hoeveel uur kan ik werktijdverkorting aanvragen?

  • Het percentage werkvermindering moet aansluiten bij het percentage werknemers en uren dat minder gewerkt gaat worden.
  • De medewerker moet minimaal 5 arbeidsuren of, als de arbeidsovereenkomst minder dan 10 uur per week bedraagt, de helft van het aantal arbeidsuren per kalenderweek minder kunnen werken.
  • Ook voor de gehele arbeidsomvang kan werktijdverkorting worden aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering?
De werknemer heeft in de voorgaande 36 weken minstens 26 weken gewerkt. Was er in die periode sprake van ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof of onbetaald verlof? Of werkte de werknemer als zelfstandige? Dan kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken. Zij kiezen dan een periode waarin de werknemer wel minstens 26 weken werkte.

Hoe kan ik de vergunning voor werktijdverkorting aanvragen?
Dat kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gebruik hiervoor dit formulier. Er moet ook een bijlage bijgevoegd worden met werknemers die korter gaan werken, met de oorspronkelijke uren en het aantal uren dat zij minder gaan werken.

Als de vergunning ontvangen is geef je dit binnen twee dagen door aan het UWV. Hiervoor gebruik je het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van de vergunning hoef je niet opnieuw aan het UWV te melden.

Welke administratieve verplichtingen volgen op de aanvraag werktijdverkorting?
Onder andere goed bijhouden hoeveel uur per dag de medewerkers wel/niet werken.

Wanneer gaat de vergunning voor werktijdverkorting in?
Een vergunning geldt vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend. WW met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

Hoe lang is de vergunning voor werktijdverkorting geldig?
De vergunning geldt voor maximaal 6 weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering? Dan kun je 3 x verlenging van de vergunning aanvragen. In totaal mag werktijdverkorting maximaal 24 weken duren.

Hoe vraag ik de WW-uitkering aan?
Binnen een week na afloop van de vergunningsperiode (in de 7e week) vul je per medewerker het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting in en deze stuur je op naar het UWV. Op dit formulier noteer je per week en per werkdag hoeveel uur, tot twee cijfers achter de komma, de werknemer heeft gewerkt. Ook de werknemer moet een deel invullen; of hij tijdens de werktijdverkorting nog ergens anders heeft gewerkt en dat hij toestemming geeft de WW-uitkering aan de werkgever uit te laten betalen.
Je stuurt de formulieren van alle werknemers, tezamen met een kopie van de vergunning, als complete set naar het UWV.

Hoeveel loon moet ik doorbetalen?
Veel bedrijven zullen het loon aanvullen tot 100%.

Wat is de hoogte van de WW-uitkering?
De eerste twee maanden 75% van het dagloon, vanaf de derde maand wordt het 70%.

Wanneer ontvang ik de WW-uitkering?
De uitkering wordt na afloop van de vergunning naar je overgemaakt. Loon dat je in de tussentijd verschuldigd bent aan je medewerker, moet je dus wel gewoon betalen.
Medewerkers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan het UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten.

Kan een DGA werktijdverkorting aanvragen?
Een DGA draagt geen WW-premie af en kan daarom ook geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Hiermee samenhangend kan dus ook geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Wel kan wellicht een beroep worden gedaan op een van de eerder op onze site beschreven belastingmaatregelen.

Mag mijn werknemer weigeren te komen werken?
Als een werknemer aangeeft niet meer te willen werken vanwege de angst om besmet te raken, dan heeft hij/zij geen recht op loon. Eventueel kunnen werkgever en werknemer wel met elkaar tot overeenstemming komen dat hij/zij vakantiedagen opneemt.
Wanneer er een gegronde reden is om thuis te blijven ligt dat anders, bijvoorbeeld wanneer de werknemer recent contact heeft gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld of wanneer de hij/zij zelf ziekteverschijnselen heeft.

Als een werknemer door de werkgever preventief wordt thuisgelaten, heeft hij dan recht op loon?
Ja

Mag een werknemer contact weigeren met collega’s die terugkwamen uit een risicogebied en niets mankeren?
Nee. Werkgever moet wel goede risico-inschatting maken en preventiemaatregelen treffen, zoals deze collega’s eerst thuis laten. Dus: werknemer is in principe verplicht om te werken met een collega die uit een risicogebied kwam en geen klachten heeft? Ja.

Als de school sluit en kind moet worden opgevangen, heeft werknemer dan recht op loon?
Ja, voor korte duur om opvang te regelen. En daarna? De medewerker kan verlof opnemen in overleg, let op dit is vaak onbetaald of dit gaat van de vakantiedagen van de medewerker af.

Wat als werknemer met het openbaar vervoer komt en dat straks niet meer rijdt?
De medewerker heeft korte tijd recht op loon doorbetaling om vervangend vervoer te regelen.

Wat als een werknemer tijdens zijn vakantie besmet raakt?
Een medewerker die tijdens zijn vakantie ziek wordt meldt zich ziek en vanaf dat moment zijn het geen vakantiedagen meer maar ziektedagen.

Als een werknemer in quarantaine moet, heeft hij dan recht op loon?
Ja

Heb je nog vragen over het bovenstaande of heb je een andere vraag, neem dan vooral contact op met je contactpersoon bij NBC Eelman & Partners via 0222-314141 voor ons kantoor op Texel en 0223-612255 voor ons kantoor in Den Helder.