Agro

04-03-2021
Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerend … lees meer

04-03-2021
Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

PAS-melders kunnen binnen twee weken bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking van de locatiegegevens … lees meer

03-03-2021
Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse … lees meer

25-02-2021
Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

Gras mag bemest worden, mits dit gras geoogst wordt … lees meer

25-02-2021
WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen … lees meer

24-02-2021
Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

Stikstofexcretie melkveehouderij ligt nog boven plafond … lees meer

17-02-2021
Subsidie voor zeldzame melkkoeien

Houders van zeldzame melkkoeien kunnen in maart subsidie aanvragen voor in 2020 gehouden melkkoeien … lees meer

16-02-2021
Gevolgen uitspraak Raad van State over intern salderen

Aanvragers zullen worden verzocht hun aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is … lees meer

11-02-2021
Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Subsidie mogelijk voor nieuwe technieken of maatregelen die broeikasgas- of stalemissies verminderen … lees meer

11-02-2021
Veehouder voldoet niet aan mestverwerkingsplicht

Veehouder kan niet bewijzen dat hij de mestverwerkingsplicht heeft overgedragen … lees meer

04-02-2021
Maatregelen ruggenteelten worden geschrapt

Landbouwers met ruggenteelten op klei- en lössgrond zijn niet verplicht maatregelen te nemen om afspoeling van meststoffen t … lees meer

02-02-2021
Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

Vrije-uitloopeieren moeten na 11 februari tijdelijk als scharrelei worden verkocht … lees meer

28-01-2021
Minister LNV moet locatiegegevens PAS-meldingen openbaar maken

Privacy belanghebbenden mag geen rol spelen bij beslissing tot openbaarmaking emissiegegevens … lees meer

27-01-2021
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Zakelijke aanvragers kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen en windturbines. … lees meer

25-01-2021
Melden maïsteelt op zand- en lössgronden voor 16 februari

Geen teelt van mais mogelijk op percelen die niet uiterlijk 15 februari gemeld zijn. … lees meer

22-01-2021
Fosfaatrechten en pacht

Bij einde pachtovereenkomst komen mogelijk (een deel van) de fosfaatrechten toe aan de verpachter. … lees meer

22-01-2021
Melden uitrijden waterverdunde mest

Uitrijden waterverdunde mest moet elk jaar vooraaf gemeld worden. … lees meer

14-01-2021
Maatregelen ruggenteelt op klei- en lossgronden

Maatregelen moeten afspoeling van nutrienten en gewasbschermingsmiddelen beperken. … lees meer

13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

Extra aftrek voor maatregelen die op de energielijst staan. … lees meer

13-01-2021
Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Extra aftrek voor maatregelen die op de milieulijst staan. … lees meer

07-01-2021
Derogatie aanvragen voor 1 februari

Voorwaarden toepassen derogatie vrijwel ongewijzigd … lees meer

05-01-2021
Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Aanmelding voor vrijstellingsregeling mogelijk tot en met 1 februari … lees meer

30-12-2020
Gefaseerde invoering digitale mestbon

Digitale mestbon gaat pas vanaf 2022 gelden voor alle mesttransporten … lees meer

24-12-2020
Zorgplicht overheid voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven

Overheid moet zorgen voor legalisering PAS-melders en meldingsvrije bedrijven die te goeder trouw hebben gehandeld. … lees meer

23-12-2020
Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

Gehalten voorraden moeten gebaseerd worden op de best beschikbare gegevens … lees meer

23-12-2020
Melden teelt maïs op zand- en lössgrond uiterlijk op 15 februari

Meldplicht in verband met verbod op uitrijden drijfmest voor 15 maart. … lees meer

17-12-2020
Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

Aan het eind van het jaar moeten diverse gegevens vastgelegd worden. … lees meer

17-12-2020
Overgangsregeling grondmonsters

Bij voor 2021 geanalyseerde grondmonsters kan het tot en met 2020 geldende recht met betrekking tot de fosfaattoestand en -ge … lees meer

16-12-2020
Bijzonder uitstel van belastingbetaling tot 1 april 2021

Regeling bijzonder uitstel van betaling opnieuw verlengd … lees meer

09-12-2020
Subsidie investeringen in energie glastuinbouw 2020

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen … lees meer