Agro

04-08-2020
Aanvragen derogatie 2020 uiterlijk 4 september

Voorwaarden toepassing derogatie vastgelegd in nationale mestwetgeving … lees meer

04-08-2020
Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober

Eerdere datum van 14 augustus komt te vervallen … lees meer

30-07-2020
Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Definitieve vaststelling kan tot en met 15 september 2020 aangevraagd worden. … lees meer

23-07-2020
Regels scheuren grasland

Regels zijn afhankelijk van de grondsoort. … lees meer

23-07-2020
Aandachtspunten EA-vanggewassen

EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. … lees meer

16-07-2020
Regels uitrijden mest

Overzicht mogelijkheden mestuitrijden in laatste deel uitrijdseizoen … lees meer

14-07-2020
Subsidie voor melkkoeien van zeldzame runderrassen

Houders van mekkoeien van zeldzame runderrassen kunnen in september subsidie aanvragen voor in 2019 gehouden melkkoeien … lees meer

09-07-2020
Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

PAS-meldingen kunnen onder voorwaarden legaal gehouden worden, mits men zich tijdig aanmeldt … lees meer

07-07-2020
Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

Landbouwgrond in principe alleen subsidiabel indien deze het gehele jaar wordt gebruikt voor landbouw … lees meer

02-07-2020
Fosfaat- en stikstofproductie gedaald

Productie in alle sectoren onder het sectorplafond … lees meer

01-07-2020
Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

Deelnemers saneringsregeling mogen maximaal 15% van de stikstofruimte behouden voor doorstart met andere bedrijfsmatige acti … lees meer

25-06-2020
Beeindigingsregeling veehouderij in 2021 opengesteld

In 2023 zal bekeken worden of en hoe de regeling in 2024 nogmaals zal worden opengesteld. … lees meer

23-06-2020
Derogatie 2020 en 2021 goedgekeurd

Voorwaarden in grote lijnen gelijk … lees meer

23-06-2020
Inventarisatie benodigde stikstofruimte voor legalisatie PAS-meldingen

PAS-melders krijgen deze maand een brief met het verzoek om extra informatie aan te leveren. … lees meer

18-06-2020
Beloning meewerkende kinderen

Voor beloning thuiswonende kinderen bestaat een eenvoudige beloningsmogelijkheid, die fiscaal voordeel kan opleveren. … lees meer

18-06-2020
Denk aan Klic-melding bij graafwerkzaamheden

Iedereen die grond machinaal gaat roeren, is wettelijk verplicht een Klic-melding te doen en onderzoek te verrichten naar de … lees meer

16-06-2020
Subsidie voor vermindering fijnstofemissie uit pluimveestallen

Subsidieregeling opengesteld in juli en augustus … lees meer

11-06-2020
Krachtvoereis melkvee moet vergunningimpasse bouw doorbreken

Maatregelen op rantsoenniveau kunnen niet verwerkt worden in AERIUS … lees meer

11-06-2020
Iedere varkenshouder betaalt mee aan onderzoek

Varkenshouders moeten zich verplicht registreren bij de POV … lees meer

10-06-2020
Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Bedrijven die in 2015 gebruik hebben gemaakt van intern salderen voldoen mogelijk niet meer aan het besluit … lees meer

05-06-2020
Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Particulieren, waaronder agrariërs, krijgen opruimings- en saneringskosten volledig vergoed … lees meer

03-06-2020
Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Pachtnormen voor bouw- en grasland in de meeste gebieden gedaald, normen voor los tuinland fors gestegen … lees meer

28-05-2020
Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aa … lees meer

27-05-2020
Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden. … lees meer

20-05-2020
Subsidie voor innovatie veestallen

Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw stal- en managementmaatregelen wordt op 25 mei opengesteld. … lees meer

19-05-2020
Geen verplichte rijenbemesting mais op zand- en lossgrond

Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan … lees meer

19-05-2020
Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Natuurvergunning noodzakelijk voor voortzetting bedrijfsvoering en bij stoppers om ammoniakrechten te kunnen verkopen., … lees meer

13-05-2020
Maximering eiwitgehalte voedermiddelen melkvee

Maximale hoeveelheid ruw eiwit in aangekochte voeders wordt in de periode 1 september tot en met 31 december 2020 begrensd … lees meer

12-05-2020
Aanvragen voorschot op uitbetaling betalingsrechten

Landbouwers kunnen van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een voorschot aanvragen … lees meer

07-05-2020
Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave

Opgave mag tot en met 9 juni zonder termijnkorting aangepast worden, mits de subsidies uiterlijk 15 mei zijn aangevraagd … lees meer