Agro

14-05-2021
Contractmesters: let op verzekering

lees meer

11-05-2021
Nieuwe regels schapen en geiten

Vanaf 21 april 2021 gelden nieuwe regels voor hobbyboeren en bedrijven met schapen of geiten. … lees meer

06-05-2021
Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw

Telers van aardappelen, suikerbieten en granen zijn verplicht mee te betalen aan het onderzoeksprogramma … lees meer

05-05-2021
Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

Kennisbonnen kunnen gebruikt worden voor advies ten aanzien van kringlooplandbouw, en duurzaam ondernemerschap of het volgen … lees meer

29-04-2021
Extra betaling jonge landbouwers en eerdere ZZP-activiteiten

Eerdere ZZP-activiteiten met SBI-code 016 hoeven geen beletsel te zijn voor extra hectarebetaling … lees meer

28-04-2021
Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen … lees meer

22-04-2021
Graasdierpremie

Graasdierpremie mogelijk voor runderen en schapen die grazen op niet subsidiabele gronden … lees meer

21-04-2021
Baangerelateerde investeringskorting

Investeringskorting voor ondernemers die loonheffingen afdragen … lees meer

15-04-2021
Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Geen uitbetaling betalingsrechten op percelen die in de loop van het jaar onttrokken worden aan landbouw … lees meer

15-04-2021
Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist

Emissiefactoren niet in zijn algemeenheid onjuist, maar provincie had wel meer onderzoek moeten doen naar de daadwerkelijke p … lees meer

08-04-2021
Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee

Subsidieregeling tussen 19 april en 31 mei opengesteld voor pluimveebedrijven gericht op het verminderen van fijnstof … lees meer

07-04-2021
Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april

Houders van paardachtigen moeten de verblijfplaats registreren in het I&R-systeem … lees meer

01-04-2021
Voorkom vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaaren over meer betlingsrechten dan subsidiabele grond … lees meer

01-04-2021
Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april

Verplichte registratie antibiotica in databank en opstellen bedrijfsbehandel- en gezondheidsplan noodzakelijk … lees meer

24-03-2021
Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden waarin … lees meer

23-03-2021
Maispercelen op zand- en lossgronden alsnog melden

Vergeten percelen kunnen nog tot en met 31 maart aangemeld worden, mits niet bemest voor 15 maart … lees meer

18-03-2021
Opgave bos in Gecombineerde opgave

Melden bos op melkveebedrijven kan meerwaarde krijgen door eisen zuivelfabrieken op gebied van duurzaamheid en biodiversiteit … lees meer

17-03-2021
Onzekerheid rondom intern salderen

Er moet een hoge mate van zekerheid zijn dat een project geen significante gevolgen kan hebben. Twijfel over effectiviteit em … lees meer

11-03-2021
Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad

Gehalten mestvoorraad moeten worden bepaald op basis van de best beschikbare gegevens … lees meer

11-03-2021
Tegemoetkoming vaste lasten

Tegemoetkoming voor alle bedrijfssectoren die als gevolg van de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies leiden … lees meer

11-03-2021
Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Korting na vernietiging grasland op zand- en lössgrond … lees meer

04-03-2021
Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Bij de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve moet de jonge landbouwer blokkerend … lees meer

04-03-2021
Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

PAS-melders kunnen binnen twee weken bezwaar maken tegen het besluit tot openbaarmaking van de locatiegegevens … lees meer

03-03-2021
Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

Langere geldigheid grondmonsters, onder voorwaarden keuze tussen oude en nieuwe methode voor bepaling fosfaatklasse … lees meer

25-02-2021
Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

Gras mag bemest worden, mits dit gras geoogst wordt … lees meer

25-02-2021
WOZ-beschikking goed controleren

WOZ-waarde is van belang voor diverse belastingen … lees meer

24-02-2021
Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

Stikstofexcretie melkveehouderij ligt nog boven plafond … lees meer

17-02-2021
Subsidie voor zeldzame melkkoeien

Houders van zeldzame melkkoeien kunnen in maart subsidie aanvragen voor in 2020 gehouden melkkoeien … lees meer

16-02-2021
Gevolgen uitspraak Raad van State over intern salderen

Aanvragers zullen worden verzocht hun aanvraag voor een natuurvergunning in te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is … lees meer

11-02-2021
Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties

Subsidie mogelijk voor nieuwe technieken of maatregelen die broeikasgas- of stalemissies verminderen … lees meer