Agrarisch nieuws

U bevindt zich hier::/Agrarisch nieuws
Agrarisch nieuws 2016-02-22T20:55:54+00:00

Geen betalingsrechten meer na 2020

In de voorstellen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2021 van de Europese Commissie wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid… lees verder

Dubbelclaim bij verkocht perceel

Bij de aankoop van grond in de periode dat de Gecombineerde opgave moet worden ingediend, kan er discussie ontstaan over wie het perceel kan of moet opgeven. Dat het belangrijk is daarover goede… lees verder

Invoering gebruiksmerk bij fokvarkens

Voor een goede bedrijfsvoering is het wenselijk dat houders van fokvarkens hun varkens individueel kunnen merken. Dit was echter niet mogelijk, omdat dierenwelzijnsregels slechts twee ingrepen… lees verder

Uitbetaling GLB 2018

De waarde van de betalingsrechten wordt in 2018 en 2019 met 4,48% verlaagd. Reden hiervoor is dat een deel van het budget is overgeheveld naar de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)… lees verder

Ontwikkelingsruimte PAS blijft op slot

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. De eerste PAS-periode loopt tot 30 juni 2021. De minister van LNV heeft aangegeven dat de ontwikkelingsruimte voor de tweede… lees verder

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken, dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na… lees verder

Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

De Europese Commissie heeft medio september goedkeuringen verleend voor het afwijken van de voorwaarden voor het telen van EA-vanggewassen in verband met de droogte. De minister van LNV heeft nu… lees verder

Ontwerpregeling fosfaatbank

Het is de bedoeling dat de fosfaatbank jaarlijks wordt opengesteld, waarbij grondgebonden bedrijven extra fosfaatrechten kunnen aanvragen. Jonge landbouwers hebben daarbij een dubbele kans. De extra… lees verder

Controle derogatiebedrijven

De EU heeft als voorwaarde voor toekenning van derogatie gesteld dat jaarlijks minstens 5% van de deelnemende bedrijven gecontroleerd moet worden. De NVWA heeft aangegeven dat dit najaar nog een… lees verder