Agro

22-10-2020
Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden

Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen … lees meer

21-10-2020
Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

Melding doodgeboren kalveren niet verplicht, bedrijfsblokkade te zwaar middel bij enkele afwijkingen … lees meer

15-10-2020
Aanscherping ammoniakemissienormen voor stallen in 2025

Stikstofverliezen uit emissiearme stallen vallen hoger uit, onderzoek moet leiden tot effectievere technieken … lees meer

14-10-2020
Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond

Nieuwe gebruiker moet verplichtingen met betrekking tot verplichte teelt vanggewas na mais op zand- en lossgronden overnemen. … lees meer

08-10-2020
Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

Teveel aangewende fosfaat op bouwland kan onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar … lees meer

08-10-2020
Nieuwe fosfaatbepaling percelen

Nieuwe fosfaatbepaling houdt beter rekening met de fosfaatbeschikbaarheid in een perceel … lees meer

01-10-2020
Delen van perceel terecht afgekeurd

Onderscheid perceel in subsidiabele en niet-subsidiabele delen is mogelijk … lees meer

30-09-2020
Regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling

Terugbetalingsregeling verder verruimd … lees meer

24-09-2020
Wijziging I&R-regelgeving geiten

Meldtermijn geboren geiten wordt verkort naar zeven dagen, uitbreiding te registreren gegevens … lees meer

23-09-2020
Verleasen stikstofruimte

(Veehouderij)bedrijven kunnen stikstofruimte verleasen aan projecten die tijdelijk stikstof uitstoten … lees meer

22-09-2020
Inschrijving UBO-register

Veel ondernemingen zijn verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben voor 27 maart 2022 in te schrijven … lees meer

17-09-2020
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen. … lees meer

14-09-2020
Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober reageren op het wetsvoorstel tot afschaffing van de geborgde zetels … lees meer

10-09-2020
Maatregelen bij dierziekten

Het is raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er een uitbraak plaatsvindt. … lees meer

09-09-2020
Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Let op de termijnen bij de verschillende opties … lees meer

09-09-2020
Extern salderen met veehouderijen in meer provincies mogelijk

Provincies besluiten zelf over wanneer en hoe extern salderen mogelijk wordt … lees meer

03-09-2020
Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

NVWA zal overtredingen voortaan vooral bestuurlijk afdoen … lees meer

02-09-2020
Belastinguitstel, terugbetalingsregeling voor ondernemers

Er komt een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen … lees meer

31-08-2020
Verbod nertsenhouderij vanaf maart 2021

Kabinet voert per direct aanvullende maatregelen in … lees meer

27-08-2020
Verzekeraar hoeft schade tijdens storm niet te vergoeden

Instorting stal had slechts kunnen optreden als gevolg van verzwakte constructie, waarbij de storm van ondergeschikt belang w … lees meer

27-08-2020
Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

lees meer

27-08-2020
Leg afspraken goed vast bij verhuur mestopslag

lees meer

20-08-2020
Minister trekt voermaatregel melkvee in

Normen in voermaatregel zouden bijgesteld moeten worden als gevolg vanwege lagere eiwitgehalten in voorjaarskuilen, waardoor … lees meer

18-08-2020
Wijziging vervoer mest vanaf 2021

Voorafgaand en gedurende alle mesttansportenmoeten meldingen gedaan worden aan de overheid, waarmee het transport is te volge … lees meer

13-08-2020
Melden overdracht fosfaat- en productierechten kan tijdelijk niet

Formulieren voor melding overdracht worden aangepast. … lees meer

13-08-2020
Compensatie voor viskwekerijen

Viskwekers die op land vis kweken voor menselijke consumptie kunnen compensatie aanvragen voor de gemiste omzet vanwege coron … lees meer

04-08-2020
Aanvragen derogatie 2020 uiterlijk 4 september

Voorwaarden toepassing derogatie vastgelegd in nationale mestwetgeving … lees meer

04-08-2020
Uitstel aanmelden legalisering PAS-meldingen tot 1 oktober

Eerdere datum van 14 augustus komt te vervallen … lees meer

30-07-2020
Aanvragen vaststelling tegemoetkoming fritesaardappelen

Definitieve vaststelling kan tot en met 15 september 2020 aangevraagd worden. … lees meer

23-07-2020
Regels scheuren grasland

Regels zijn afhankelijk van de grondsoort. … lees meer