Disclaimer

Email

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht direct te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. NBC Eelman & Partners sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze email. NBC Eelman & Partners garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Email English

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. NBC Eelman & Partners rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. NBC Eelman & Partners cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.

Website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich toegang tot de website verschaft en de website gebruikt. Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft NBC Eelman & Partners geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website. NBC Eelman & Partners is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot of het gebruik van deze website.

Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBC/Eelman & Partners.

Onder de naam NBC Eelman en Partners in voorgaande tekst wordt bedoeld:
NBC Eelman & Partners B.V. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord West-Holland onder nummer 78187591.

Wwft

NBC Eelman & Parters is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om in sommige gevallen uw voorna(a)m(en) en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, aard, nummer en datum plaats van uitgifte van het document waarmee u zich heeft geïdentificeerd (en in sommige gevallen een kopie van het document) te verzamelen en te verwerken. NBC Eelman & Partners is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) en is in dat geval ook verplicht deze verzamelde informatie te verstrekken.

NBC Eelman & Partners bewaart de verzamelde informatie uit hoofde van de Wwft voor een periode van minimaal vijf jaar na het aflopen van de zakelijke relatie in het kader waarvan de gegevens zijn verzameld en in het geval zij een melding heeft gedaan, vijf jaar na het doen van een melding.

Privacyvoorwaarden

NBC Eelman & Partners verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Via deze link kunt u onze privacyvoorwaarden lezen en downloaden.