De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor de werknemers.

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt.

Gedifferentieerde Aof-premie per 2022
Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers.

Wat zijn de percentages voor 2022?

Premies  2021  2022
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag 2,70% 2,70%
AWf-hoog 7,70% 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
Sfn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 7,03%
Aof-laag 5,49%
Aof-hoog 7,05%

Grens kleine en (middel)grote werkgevers
Voor de premievaststelling wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in één jaar. Bij de premievaststelling voor het jaar 2022 wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar 2020. Dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Plan Bureau. In 2020 was het premieplichtig loon €35.300. De grens kleine/middelgrote werkgever bedraagt 25 x €35.300 = €882.500. De grens middelgrote/grote werkgever bedraagt 100 x €35.300 = €3.530.000.

Maximumpremieloon in 2022
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2022 €59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat nog €58.311. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.