Binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading kenden wel een zwaar jaar
Door Corona zijn de logistieke stromen in 2020 behoorlijk ontregeld geraakt, maar in grote delen van de transport en logistiek is er na de lockdown ook weer vrij snel een herstel opgetreden. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Binnen de branche zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen deelmarkten en bedrijven. Zo kende de binnenvaart wel een zwaar jaar, net als de eventlogistiek en de horecabevoorrading. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Brutomarge onder druk
De omzet is in de logistiek in 2020 met 0,2 procent afgenomen, versus een bescheiden groei in het MKB als geheel. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 5,9 procent hoger uit, versus ruim +9 procent voor het MKB als geheel. Dit betekende voor de logistiek een aanzienlijke teruggang ten opzichte van 2019. De brutomarge ging eveneens sterk achteruit: -2,9 procent, in vergelijking met een lichte groei voor het MKB.

Omzet en winst over de jaren
Gekeken naar de trend over meerdere jaren valt op dat de omzetstijgingen elk jaar lager zijn dan het MKB-gemiddelde en dat de winstpercentages fluctueren: in 2015 en 2018 noteerde de branche een bovengemiddelde winststijging, terwijl in andere jaren de winsttoename juist lager was dan het MKB-gemiddelde (zie de grafiek).

Goederenvervoer herstelt het best
Binnen de logistieke branche heeft het goederenvervoer over de weg in 2020 het sterkste herstel laten zien. De omzet nam licht toe, maar aan het eind van het jaar stond er gemiddeld genomen een behoorlijke winst op de teller. De binnenvaart bleef wat omzet betreft achter bij het gemiddelde. Ook de brutomarge van vrachtvaart nam relatief fors af. In deze deelbranche speelden naast de impact van Corona ook de energietransitie (minder vraag naar kolen) en de volumedaling als gevolg van het lage water een rol. De cijfers van de binnenvaart werden anderzijds positief beïnvloed door bouwaanvoer en tankvaart.

Forse daling loonkosten
De bedrijfskosten zijn in de branche als geheel in 2020 per saldo met bijna 4 procent gedaald, versus een lichte toename een jaar eerder. De personeelskosten (een belangrijke kostenpost in de logistiek) daalden met ruim 3 procent, waar in voorgaande jaren steeds een behoorlijke stijging te zien was. Dit kan voor een deel te maken hebben met de NOW-regeling die op deze post in mindering is gebracht. Daarnaast zijn ook de loonkosten afgenomen, met 4,1 procent. Veel bedrijven hadden overuren stopgezet en de flexibele schil teruggebracht.

Lichte verbetering financiële positie
De financiële positie van bedrijven in de logistiek is iets verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating < 1 procent), is uitgekomen op 82. Dit betekent een kleine verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De branche doet het iets minder goed dan het MKB-gemiddelde. Wel merken we op dat de verschillen binnen de branche ook op dit vlak aanzienlijk zijn.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.