De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

NL leert door
De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de Coronacrisis. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en ZZP’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren
Er is nu dus een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis blijkt in strijd met de privacywetgeving. De identiteit van de deelnemers moet nog wel worden vastgesteld en worden vastgelegd door middel van het formulier ‘Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer’. Dit is te downloaden via de site www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Let op! Samenwerkingsverbanden zullen verzocht worden al gemaakte kopieën te vernietigen en de Verklaring controle ID-bewijs van deelnemers in de administratie op te nemen.

EVC-procedures
Voor EVC-procedures (Erkenning voor Verworven Competenties) is geregeld dat de prestatieverklaring – die is opgenomen in een bijlage bij de regeling – de basis is voor de bepaling of een EVC-procedure voor subsidie in aanmerking komt.

Verlenging looptijden
Een andere wijziging betreft de verlenging van de looptijd voor de uitvoering van activiteiten van 16 naar 20 maanden. In de praktijk bleek dat de termijn van 16 maanden hiervoor te kort was.
Ook is de looptijd verlengd waarin een verzoek tot verlaging van de subsidie kan worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden om te voorkomen dat de subsidie komt te vervallen omdat onvoldoende activiteiten zijn gerealiseerd. Met deze aanpassing is het mogelijk om tot uiterlijk 16 maanden na de oorspronkelijke subsidieverlenging een verzoek in te dienen voor verlaging tot maximaal 50% van het laatst verleende subsidiebedrag.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.