De zogenaamde pilot generieke werkgeversvoorziening is een regeling waarbij werkgevers subsidie kunnen aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking. Deze subsidieregeling bestaat sinds 1 maart 2020. De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie worden volgens een conceptbesluit met ingang van 1 juli 2021 verruimd.

Wat houdt de pilot generieke werkgeversvoorzieningen in?
Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor het aanpassen van werkplekken als je de intentie hebt om een of meerdere mensen met een vergelijkbare functiebeperking in dienst te nemen en bij voorkeur drie jaar in dienst te houden. Voor het ontvangen van de subsidie gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • de voorziening moet noodzakelijk zijn;
  • de voorziening kost maximaal € 1.000.000;
  • je hebt in de drie jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst voor wie de aanpassing noodzakelijk is.

Op welke punten verruiming?
In eerste instantie gold ook een aantal voorwaarden die met name de rol van het UWV betroffen, onder andere bij het bepalen van de doelgroep van deze subsidie. Hierin komt verandering:

  • per 1 juli 2021 hoef je bij het UWV pas aan te geven om welke werknemer het gaat, zodra je de werkplek aangepast hebt. Op dit moment moet je de naam van de betreffende werknemer veel eerder doorgeven, namelijk al bij de subsidieaanvraag. Dat hoeft straks niet meer. Je moet in de aanvraag nog wel aangeven wat je gaat aanpassen aan de werkplek, voor welke functiebeperkingen deze aanpassingen bedoeld zijn en hoeveel werknemers van de werkplekaanpassing gebruik kunnen maken;
  • nu is de subsidieaanvraag alleen nog voor blijvende werkplekaanpassingen, dus niet voor voorzieningen die de werknemers mee kunnen nemen zodra ze van baan wisselen. Ook dat gaat veranderen. De subsidie kun je per 1 juli 2021 ook aanvragen voor voorzieningen die werknemers mee kunnen nemen als ze het bedrijf verlaten;
  • verder kun je nu alleen subsidie aanvragen voor werknemers met een functiebeperking vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Per 1 juli 2021 wordt deze voorwaarde verruimd en kun je ook subsidie aanvragen voor werknemers uit de doelgroepen banenafspraak en loonkostensubsidie of beschut werk.

Meewerken aan evaluatie is verplicht
De pilot duurt tot en met 31 december 2023. Het UWV zal door middel van onder meer bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers de pilot evalueren. Ook zal het UWV onderzoeken of met de pilot meer werknemers met een functiebeperking aan het werk komen én blijven. Wanneer je de subsidie aanvraagt, ben je verplicht om aan deze evaluatie mee te werken. Op basis van de evaluatie wordt besloten over de voortzetting van de generieke werkgeversvoorziening.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.