Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen. In de CAO of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer het bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling.

Wachtdagen
De eerste dagen dat de werknemers niet kunnen werken, moet je als werkgever het loon nog zelf doorbetalen. Het gaat dan om de zogeheten wachtdagen. Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het type weersomstandigheden. Is sprake van vorst, ijzel of sneeuwval, dan gelden er per winterseizoen twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Na afloop van deze wachtdagen kan het UWV een WW-uitkering verstrekken voor de in dienst zijnde werknemers. In een toepasselijke CAO kan bepaald zijn dat deze WW-uitkering wordt aangevuld tot 100%.

Voorwaarden WW-uitkering

  • Je dient dagelijks voor 10.00 uur een melding te doen van het onwerkbare weer bij het UWV. Het UWV controleert aan de hand van KNMI-gegevens of de gemelde onwerkbare weersomstandigheden zich daadwerkelijk voordoen.
  • Werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn, ook niet ergens anders. En ze mogen ook niet op de werkplek aanwezig zijn. Het UWV controleert steekproefsgewijs of er inderdaad geen werkzaamheden worden verricht.
  • Verder geldt dat de werknemer per week minimaal 5 uur niet kan werken. In de situatie dat hij minder dan 10 uur per week werkt, moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
  • Je moet de WW-uitkering uiterlijk binnen 26 weken na de eerste dag waarop de werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken, bij het UWV aanvragen. Een te late aanvraag neemt het UWV niet meer in behandeling, waardoor er geen WW-uitkering meer wordt verstrekt.

Let op! Je kunt voor het aanvragen van een WW-uitkering voor de werknemers gebruikmaken van het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer’ op de website van het UWV.

Hoogte dagloon
Bij het bepalen van het dagloon wordt niet gekeken naar het loon over een jaar uit alle dienstbetrekkingen samen, maar alleen naar het loon dat een werknemer op dat moment verdiende.

Dagen die niet meetellen
Tijdens periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee:

  • feestdagen;
  • bijzonder verlof;
  • rustdagen;
  • ATV-uren en roostervrije dagen;vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen;
  • al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers;
  • dagen waarop de werknemer in detentie is.

Meerdere werkgevers
Indien een werknemer via zijn werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt, terwijl hij in de periode dat hij deze uitkering krijgt bij een andere werkgever werkt, moet hij de uren die hij elders heeft gewerkt aan het UWV doorgeven. Daarvoor is een speciaal formulier ‘Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer’.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.