De Belastingdienst werkt sinds enige jaren met modelovereenkomsten voor de beoordeling van de vraag of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een arbeidsrelatie bestaat. Bij controles op de uitvoering zijn tot nu toe geen sancties getroffen.

Modelovereenkomst
Als er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis van een modelovereenkomst kunnen de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd, worden vastgelegd. Hieruit volgt of dit al dan niet leidt tot een arbeidsrelatie.

Kwaadwillendheid
De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vooralsnog alleen sancties worden getroffen als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid. Dit is tot nu toe bij controles niet vastgesteld. Interpretatieverschillen in de beoordeling van de huidige wetgeving bieden ondernemers veel ruimte voor het standpunt dat geen sprake is van een dienstbetrekking.

Meer vooroverleg
Omdat de geldigheidsduur van modelovereenkomsten beperkt is tot vijf jaar, zijn er wel veel verzoeken tot vooroverleg. Op deze manier kiezen opdrachtgevers voor zekerheid omtrent de vraag of er al dan niet sprake is van een arbeidsrelatie.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.