Zorg dat je tijdig bezwaar maakt als je het niet eens bent met een navorderingsaanslag over 2017 of een eerder jaar. Als je te laat bezwaar maakt, wordt dit bezwaar namelijk niet in behandeling genomen, ook niet als verzoek om ambtshalve vermindering.

Navorderingsaanslag

De Belastingdienst kan aan jou of jouw vennootschap een navorderingsaanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting opleggen als zij menen dat uw oorspronkelijke definitieve aanslag te laag was. De Belastingdienst moet dit over het algemeen doen binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Had u uitstel tot het indienen van jouw aangifte, dan wordt deze vijf jaar met de uitsteltermijn verlengd.

Voorbeeld
Voor het jaar 2017 kan de Belastingdienst nog tot en met 31 december 2022 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2017 aan jou opleggen. Kreeg je echter vier maanden uitstel voor het indienen van uw aangifte, dan heeft de Belastingdienst nog tot en met 30 april 2023 om aan u een navorderingsaanslag over het jaar 2017 op te leggen.

Let op! In zogenaamde buitenlandse situaties geldt een termijn van twaalf jaar in plaats van vijf jaar.

Bezwaar tegen navorderingsaanslag

Je kunt een bezwaar indienen als je het niet eens bent met een navorderingsaanslag. Een bezwaar is op tijd als dit binnen zes weken na dagtekening van de navorderingsaanslag is ingediend.

Ambtshalve vermindering

Dien je jou bezwaar te laat in, dan neemt de Belastingdienst het bezwaar in behandeling als verzoek om ambtshalve vermindering. Maar let op, volgens de wettelijke bepalingen die hiervoor gelden, doet de Belastingdienst dit alleen als jouw bezwaar is ingediend binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Let op!Die vijf jaar geldt ook als de navorderingsaanslag is opgelegd na afloop van die vijf jaar, aldus de Hoge Raad. Zorg er in zo’n geval daarom altijd voor dat jouw bezwaar op tijd is. Is jouw bezwaar te laat? Dan neemt de Belastingdienst deze namelijk niet meer in behandeling!

Voorbeeld
De Belastingdienst legt op 31 januari 2023 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2017 aan jou op. Deze aanslag is op tijd, omdat je voor het indienen van de aangifte 2017 vier maanden uitstel had. Je bent het niet eens met deze navorderingsaanslag en dient op 1 augustus 2023 een bezwaar in. Dit bezwaar is niet ingediend binnen zes weken na de dagtekening en dus te laat. De Belastingdienst neemt jouw bezwaar niet in behandeling als verzoek om ambtshalve vermindering omdat de vijfjaarstermijn voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering op 31 december 2022 verliep.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder