In veel overeenkomsten is er een boetebeding opgenomen, waarin wordt geregeld welke boete er verschuldigd is als een andere bepaling, zoals een concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding, wordt overtreden. Wat als een ex-werknemer zo’n beding overtreedt? Wat zegt de rechtspraak hierover?

Een boetebeding is een beding op basis waarvan er bij het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door de schuldenaar een boete verschuldigd is. Hierbij kan er sprake zijn van een boete die de ex-werknemer moet betalen, omdat de werkgever door de overtreding van het concurrentiebeding schade heeft geleden (schadevergoedingsbeding). Daarnaast is er ook nog het strafbeding, een boete voor voortdurende overtreding van een beding.

Tip! Het schadevergoedingsbeding wordt vaak gebruikt als het lastig is te bepalen hoe hoog de exacte schade is die wordt geleden door de overtreding.

Let op! Een rechter kan een boete altijd matigen als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de eigenlijke boete tot zeer onredelijke gevolgen leidt.

Vereisten
Een boetebeding is alleen geldig indien het voldoet aan de wettelijke vereisten. In de eerste plaats moet het beding altijd schriftelijk worden overeengekomen. Daarnaast moet het beding duidelijk zijn: bij welke overtredingen is er een boete verschuldigd, wat is de hoogte van de boete en aan wie moet de boete worden voldaan?

Let op! Als je het recht wil behouden om naast de boete nakoming van het beding en/of schadevergoeding te vorderen, dan moet je dit ook nadrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Basisboete versus boete bij voortdurende overtreding
In de meeste boetebedingen wordt onderscheid gemaakt tussen een basisboete die verschuldigd is bij overtreding van een beding en een boete die verschuldigd is bij een voortdurende overtreding van een beding. Wanneer is de schuldenaar de basisboete verschuldigd en wanneer ook een boete per dag dat de overtreding voortduurt?

Aard van de overtreding
Uit de rechtspraak blijkt dat rechters de beoordeling van de vraag of er naast de basisboete ook sprake is van een situatie waarin de ex-werknemer een boete per dag verschuldigd is vanwege een voortdurende overtreding van een beding, meestal beoordelen aan de hand van de aard van de overtreding. Concreet wordt er dan gekeken of de overtreder elke dag opnieuw heeft kunnen kiezen of hij met de overtreding doorgaat of de overtreding van het beding staakt.

Voorbeeld
Een voorbeeld van zo’n situatie is een verwijzing naar activiteiten die in strijd zijn met een concurrentiebeding op een website. De overtreder heeft er immers dagelijks voor kunnen kiezen om die verwijzing te verwijderen van de website of de verwijzing te handhaven. In zo’n geval is de overtreder naast de basisboete ook een boete verschuldigd voor iedere dag dat de verwijzing op de website heeft gestaan.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.