De huidige fiscale regels omtrent het ter beschikking stellen van een fiets van de zaak zijn niet altijd even overzichtelijk. Dit wordt in de praktijk vaak als een belemmering ervaren. Duidelijke en eenvoudige fiscale regels kunnen het gebruik van een dergelijke fiets stimuleren.

Veranderingen vanaf 2020
Per 1 januari 2020 wordt het fiscaal makkelijker een fiets te verstrekken aan een werknemer. Vanaf die datum kan er in de onderneming een fiets gekocht of geleaset worden. Deze kan vervolgens aan een werknemer verstrekt worden voor onder meer het woon-werkverkeer. Er is dan geen ingewikkelde kilometeradministratie meer vereist. De fiets blijft overigens gewoon eigendom van de onderneming.

Bijtelling werknemer privégebruik
Als de werknemer de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer dan wordt dit als privégebruik gezien. In dat geval krijgt de werknemer te maken met een bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs van de fiets. Dit wordt bij het inkomen geteld en daarover moet inkomstenbelasting worden voldaan.

Rekenvoorbeeld privégebruik
Je stelt een elektrische fiets van € 2.500 ter beschikking aan een werknemer. Op deze fiets kun je afschrijven en de afschrijvingskosten breng je ten laste van je resultaat. Vanwege het privégebruik moet je werknemer 7% van € 2.500 bij het inkomen tellen. De bijtelling is in dit geval € 175 per jaar. Stel dat de werknemer onder het 38% tarief valt voor de inkomstenbelasting dan moet daarover € 66,50 per jaar betaald worden (€ 175 x 38%). Dat komt neer op € 5,50 per maand. Voor dat maandbedrag kan de werknemer dan de fiets gebruiken.

Wat gebeurt er met de btw?
De werkgever mag de btw over de fiets aftrekken, maar er geldt wel een beperking, namelijk een maximum van € 130. Als het bedrag aan btw hoger is, mag het restant niet worden afgetrokken.

Welke fietsen vallen onder de nieuwe regeling?
Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, dus ook voor bakfietsen, e-bikes en speed pedelecs.

Hoe werkt het als de ondernemer zelf een fiets van de zaak heeft?
Indien je als ondernemer zelf een fiets van de zaak gebruikt voor onder meer woon-werkverkeer, dan krijgt je ook te maken met een bijtelling van 7% voor dat privégebruik. Als je voldoet aan de voorwaarden mag je naast de afschrijvingskosten echter ook nog een bedrag aan investeringsaftrek in mindering brengen.

Extra aftrekposten voor de ondernemer
Als de fiets op de milieulijst staat, zou je misschien ook nog in aanmerking kunnen komen voor een extra aftrekpost, de milieu-investeringsaftrek. En wellicht kan de fiets nog willekeurig afgeschreven worden. Hierdoor mag je de afschrijvingskosten in twee jaar ten laste van de winst nemen in plaats van de gebruikelijke vijf jaar.

Btw bij fiets van de zaak voor de ondernemer
Voor de ondernemer zelf geldt de aftrekbeperking voor de btw van € 130 niet. Als ondernemer mag je de volledige btw aftrekken op de aankoopkosten van de fiets. Je moet echter wel rekening houden met privégebruik. Dus als de fiets in het jaar van aanschaf maar voor 40% zakelijk wordt gebruikt, mag je ook alleen 40% van de btw aftrekken.

Aansprakelijkheid
De werkgever is alleen aansprakelijk voor schade als de werknemer stelt en bewijst dat deze is veroorzaakt tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Het reguliere woon-werkverkeer valt hier normaal gesproken niet onder. In bijzondere omstandigheden kan woon-werkverkeer wél vallen onder de aansprakelijkheid, als de werknemer bijvoorbeeld met de fiets op meerdere plekken werkt.

Als een werknemer beroepsmatig deelneemt aan het verkeer (dus niet het reguliere woon-werkverkeer), heeft een werkgever een zorgplicht. Daarbij maakt het niet uit of nu wel of niet een fiets ter beschikking is gesteld. Ook indien een werknemer met zijn eigen fiets beroepsmatig deelneemt aan het verkeer geldt een zorgplicht voor de werkgever.

Verzekeringsplicht
De werkgever is vanuit goed werkgeverschap verplicht de werknemers te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen. Dus als de fiets beroepsmatig wordt gebruikt is het verstandig dat de werknemer hiervoor ook verzekerd is.

Conclusie
Met deze maatregelen wil het kabinet het fietsgebruik stimuleren, hetgeen ook past binnen het mobiliteitsbeleid van dit kabinet. In ieder geval wordt het een stuk makkelijker om een fiets van de zaak ter beschikking te stellen aan werknemers.

Contact
Marco Bezoet de Bie is juridisch en fiscaal adviseur bij NBC Eelman & Partners. Wil je meer informatie naar aanleiding van deze blog? Mail dan naar marco.bezoetdebie@nbceelman.nl of bel via 0222-314141.

Wekelijks juridisch spreekuur voor ondernemers
Wil je als ondernemer een overeenkomst laten toetsen of wanneer je bijvoorbeeld advies nodig hebt over jouw algemene voorwaarden, dan kun je bij Marco terecht tijdens het wekelijks juridisch spreekuur. Elke donderdag vindt deze van 9-12 uur plaats bij ons kantoor in Den Burg, Texel. Het spreekuur is vrijblijvend en een afspraak maken is niet nodig.