De beperkende Coronamaatregelen zijn opgeheven, waardoor ondernemingen weer zonder beperkingen kunnen draaien. Dat neemt echter niet weg dat in de nasleep nog veel financiële problemen blijven of kunnen ontstaan.

Op het gebied van belastingschulden bestaat er voor een aantal ondernemingen nog een zware financiële last van de belastingschulden die in de Coronajaren zijn ontstaan en waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Alhoewel de bijzondere uitstelregeling (van vijf jaar) ruimhartig is, moeten deze schulden nu wel worden voldaan vanuit de bestaande financiële capaciteit. Daar waar de omzet tijdens de Coronapandemie fors terugliep en de betaling van de belastingschulden kon worden uitgesteld, is het nu niet zo dat de omzet ruim voldoende is of zal zijn om deze belastingschulden makkelijk terug te betalen. Het is dus vanaf 1 oktober 2022 een extra betalingsverplichting die wel moet worden voldaan, naast de reguliere belastingbetalingen. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met investeringen, het opbouwen van reserve, stijgende kosten, andere schulden als gevolg van Corona, et cetera.

Wat zijn de mogelijkheden voor de ondernemer met belastingschulden?

Ik heb bijzonder uitstel van betaling gekregen, hoe gaat het nu verder?
Deze belastingschulden mogen nu vanaf 1 oktober 2022 in zestig gelijke termijnen worden terugbetaald. Waarbij elke termijn uiterlijk aan het eind van de betreffende maand moet zijn voldaan aan de belastingdienst. De eerste termijn van die zestig termijnen moet zijn voldaan uiterlijk 31 oktober 2022. Het vaste maandbedrag wordt door de belastingdienst vastgesteld na 1 augustus 2022.

Zorg er voor dat je bij de betaling altijd gebruik maakt van de betalingskenmerken die geldt bij de belastingaanslagen waarvoor het bijzonder uitstel is verleend.

Wat zijn de gevolgen als ik eerder of meer wil aflossen?
Daar waar je de mogelijkheid ziet om extra af te lossen adviseren wij ook om dit te doen. Als je een deel van de belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel hebt, voldoet vóór 1 augustus 2022, dan wordt het totale bedrag van de belastingschuld lager, maar ook het maandbedrag.

Als je extra aflost tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2027 dan blijft het vaste maandbedrag (zoals vastgesteld na 1 augustus 2022) gelijk, maar wordt de looptijd van de betalingsregeling korter. Als je echter een aanpassing (verlaging) van het maandbedrag wilt, dan moet je daarvoor een apart verzoek indienen.

Wat nu als ik moeite heb om te voldoen aan die terugbetaling in 60 maanden?
Dan kun je dit voorleggen aan de belastingdienst en bekijken of er andere mogelijkheden zijn om te voldoen aan de bijzondere uitstelregeling. Het is namelijk voorstelbaar dat als je afhankelijk bent van seizoensinvloeden je meer kunt afbetalen in het hoogseizoen en minder in het laagseizoen. Ook kunnen wij voor je bekijken of de betalingstermijn kan worden verlengd of dat een schuldsanering tot een optie behoort.

Verlenging van de betalingstermijn
Mocht het niet mogelijk zijn om de belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen, dan kun je vragen om bijvoorbeeld verlenging van de termijn. De belastingdienst heeft aangegeven dat zij samen met ondernemers willen kijken naar een passende oplossing.

Schuldsanering
Mocht verder uitstel van betaling niet mogelijk zijn en heb je ook nog andere schuldeisers, dan kan er nog gekeken worden of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingschulden. Dat kan voor ondernemingen alleen in het kader van een schuldsanering, waarbij dan ook overige schuldeisers een deel van hun vorderingen moeten kwijtschelden. Daarbij geldt dat de belastingdienst altijd ten minste een dubbel percentage wil ontvangen op de belastingschulden ten opzichte van de concurrente schuldeisers. Dus als je een schuld hebt aan een leverancier en je daarmee een afspraak hebt om 30% op de schuld te voldoen, waarbij dan de overige 70% wordt kwijtgescholden, verlangt de belastingontvanger 60% betaling op haar belastingvordering. De belastingdienst heeft echter aangegeven dat zij tijdelijk een soepele houding willen aannemen en dat zij in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 genoegen nemen met een lager percentage van de opbrengst uit een saneringsverzoek. Ook bij een schuldsanering geldt de eis dat de onderneming wel levensvatbaar moet zijn.

Hoe zit het met de invorderingsrente?
Deze is nog laag, in vergelijking met de marktrente, als je deze belastingschulden zou willen herfinancieren. De invorderingsrente is:

  • tot 1 juli 2022 0,01%;
  • vanaf 1 juli 2022 1%;
  • vanaf 1 januari 2023 2%;
  • vanaf 1 juli 2023 3% en
  • vanaf 1 januari 2024 4%.

Het extra aflossen van de belastingschulden, zo dit al mogelijk is, kan geld besparen.

Ik kan nieuwe belastingschulden (waarvoor geen bijzonder uitstel geldt) niet betalen, wat zijn dan mijn mogelijkheden?
Voor (nieuwe) belastingschulden is het mogelijk om regulier uitstel van betaling aan te vragen. In dat geval wordt aan de hand van de financiële gegevens gekeken of een betalingsregeling mogelijk is van maximaal 12 maandelijkse termijnen. Veelal wordt daarbij de eis gesteld dat je dan zekerheid moet stellen (zoals een hypotheekrecht op het bedrijfspand of een pandrecht op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris). Hier geldt dat het bedrijf wel levensvatbaar moet zijn en dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.

Onder bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk om een langere betalingsregeling te krijgen dan 12 maanden. Dan moet het namelijk gaan om betalingsproblemen die buiten jouw invloed zijn ontstaan. Het is dan eveneens nodig dat een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) daarover een verklaring aflegt.

Maar wat nu als de belastingontvanger niet wil meewerken aan een verzoek om (aanvullend) uitstel van betaling of een schuldsanering?
Dan kunnen wij namens jou een administratief beroep indienen tegen de afwijzing. In dat geval zal de directeur van de belastingdienst naar de zaak moeten kijken en besluiten of de belastingontvanger het verzoek wel had mogen afwijzen. Er bestaat echter geen mogelijkheid om de beslissing van de directeur direct aan te vechten bij de (belasting)rechter, mocht de directeur het verzoek blijven afwijzen. Wel bestaat een mogelijkheid om, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, de zaak dan voor te leggen aan de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (van de Eerste/Tweede kamer) of aan de Nationale Ombudsman.

Melding betalingsonmacht
Als je een BV hebt dan moet je er op letten om de betalingsonmacht te melden als je de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet kunt betalen. Dit moet je al doen in de aangiftefase. Als je dus de aangifte loonheffingen/omzetbelasting niet (tijdig) kunt betalen, moet je dit uiterlijk 14 dagen na de betalingstermijn van de aangifte, schriftelijk melden aan de belastingdienst. Bijvoorbeeld, je moet aangifte omzetbelasting doen over de maand mei en je moet omzetbelasting afdragen. De aangifte over de maand mei moet uiterlijk 30 juni zijn ingediend én betaald. Kun je niet betalen dan moet je dit melden aan de belastingdienst uiterlijk 14 juli. Hiervoor kun je een formulier gebruiken van de belastingdienst óf digitaal in het beveiligde deel van de website van de belastingdienst. Je kunt nooit telefonisch melden.

Let op: te laat de betalingsonmacht melden (ook al is het maar één dag) betekent dat je als bestuurder van jouw BV hoofdelijk aansprakelijk bent voor die belastingschuld. Dit is de zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid. Deze geldt overigens ook voor premies voor het bedrijfspensioenfonds. Ook als je die niet tijdig kunt betalen moet je de betalingsonmacht tijdig melden.

Deze blog is geschreven door mr. Marco Bezoet de Bie, jurist en fiscaal adviseur bij NBC Eelman & Partners.