De voorgenomen verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) per 1 maart 2023 van 8 naar 10,5% is voorlopig van de baan. Pas later dit voorjaar beslist het kabinet wat het met het rentepercentage uiteindelijk gaat doen.

Aanpassing Besluit
Om het percentage op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit Belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd. Totdat deze wijziging is doorgevoerd, hebben belastingplichtigen die belastingrente voor de Vpb ontvangen, wél recht op het hogere percentage. Zij ontvangen dit via een nabetaling, nadat genoemd Besluit in werking is getreden.

Wanneer betaal je belastingrente voor de vennootschapsbelasting?

Je betaalt belastingrente als de fiscus je een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor het jaar 2022 is dit dus 1 juli 2023. Je betaalt deze rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

Wanneer ontvang je belastingrente voor de Vpb?
Je ontvangt belastingrente voor de Vpb als je belasting terugkrijgt en de fiscus na ontvangst van jouw aangifte er langer dan drie maanden over doet om een aanslag op te leggen én de aanslag op of na 1 juli volgend op het belastingjaar wordt opgelegd. Je heeft alleen recht op belastingrente als de gegevens uit de aangifte zonder wijziging zijn overgenomen. Bij vermindering van een voorlopige aanslag Vpb heb je onder voorwaarden ook recht op 10,5% belastingrente.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder